Senaste inläggen

Av Christina - 27 juli 2011 09:04

  Whistleblower.

 

Diskriminering, trakasserier, och repressalier . . .


Diskriminerng kan vara direkt eller indirekt.

Indirekt diskriminering kan vara ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer, d.v.s förfarandet är inte sakligt berättigat.


Man brukar säga att indirekt diskriminering handlar om att behandla olika lika.

 

Diskriminering kan också finnas på individuell nivå, genom att en person, en myndighet, en organisation, eller ett företag utifrån sin egen uppfattning särbehandlar olika individer på osakliga grunder.


Diskriminering kan även finnas på

strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för olika grupper.


En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 
är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd arbetskraft.


Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag.

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.


Diskriminering är förbjuden i fråga om hälso- och sjukvård och verksamhet inom socialtjänsten.


Diskriminering är förbjuden i fråga om socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, arbetslöshetsförsäkringen, och statligt studiestöd.


Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon  anmält eller påtalat ett sådant handlande.


EU:s direktiv ang. diskriminering:

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=425&langId=sv


Svensk lag: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm

ANNONS
Av Christina - 26 juli 2011 00:23

  Demokratiska domslut?

 

Det talas just nu mycket om demokrati, yttrandefrihet, och människors lika värde.

 

Huruvida människor har ett lika värde får man ju exempel på varje dag som svensk arbetssökande och fattiglapp.

 

Från både politiker och myndigheter.

 

I somliga sammanhang behandlas man som skadeinsekter.

 

Okunniga och nedvärderande människor styr ens liv, och ibland sätts man på svält, med risk att dö.

 

Läste just ett domslut från länsrätten, där 9 st mål (9 månader) rationellt hade slagits samman till ett domslut, och där juristerna pratar om arbetsmarknadspolitik avseende kommuner.

 

Arbetsmarknadspolitik bedrivs av staten, d.v.s av regering och riksdag, och inte av några kommunala fritidspolitiker eller av några kommunala tjänstemän.

Detta är elementär kunskap.

 

Men, alla människor har inte lika värde. Därför behöver man inte lyssna på människor utan värde.

 

Som t. ex. en s. k. domvilla i november år 2007, när domslutet inkom före datumet för ett begärt yttrande.

 

Politikers och myndigheters språkbruk?

Respekt och anständighet?

Den indirekta skulden:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/anne-holt-en-gang-var-han-en-annan

ANNONS
Av Christina - 23 juli 2011 19:37

 

 

 

I en artikel i pressen uttalar sig en psykolog om den norska gärningsmannen.

 

Citat: - "  redan under planeringsstadiet har han känt maktberusning." -

– Det är maktkänslan han vill ha, har han väl börjat är det som att dra proppen ur flaskan." -


Psykologen förklarar det med en personlighetsstörning.

 

Det fick mig att tänka på vissa kommunala handläggare.

Planeringen då startade knappt 1 år innan "bomben" släpptes.

 

Vid ett möte sa jag: -"Så här kan ni inte göra".-

Handläggaren B-O J svarade då: -"Haha, jovisst kan vi det!"-

(han var mycket svettig under skjortärmarna)

Därefter beslöt de om nödmedel 50 kr/dag + hyra (22 månader i rad) .

 

Därefter ökade maktbehovet och maktberusningen, och även nödmedlen drogs in under 8 månader, varav under 4 månader  även matdelen (S. L.).

S.L kände sig negligerad därför att jag inte förmådde mig till att ta henne i hand vid ett möte.

Hon hade således en mycket svag självkänsla.

 

Efter beslutet om avslag även på nödmedel bekräftade dessa anställda sitt hat och sitt beslut genom att att skriva ett nedsättande tjänsteutlåtande om medborgaren till lokalpolitikerna. Detta s. k. tjut skickades till mig först efter ca 3 veckor efter nämndmötet i juni år 2008. Jag fick alltså inte gå i svaromål (företrädesrätt).

 

De anställda hade alltså sammantaget helt tappat förmågan till analys och konsekvensanalys.

 

Den då anställda enhetschefen S. E. slutade efter endast ett ½ års tjänstgöring. I Vaxholm jobbade hon kvar i 1 år, då med ett snäpp högre jobbtitel och skattelön. Snabba ryck mellan kommuner och skådeplatser, trots oförmågan att t. ex. skilja på SoL 4:4 och SoL 4:1 i lagen. 


Psykologen i artikeln fortsätter: 

Journalisten: -" Kan man som medmänniska märka den här typen av personlighet?"-

– "Nej, det är oerhört svårt. Det är många som har liknande bakgrund, som man kan ana att han har." -

 

Sammanfattning:

Socialhögskolan saknar uppenbarligen förmåga att hjälpa elever med problem och störningar. Dessa elever drabbar sedan medborgare när dessa elever sökt och fått en tjänst med makt.

 

Hur mycket makt dessa anställda har framgår sedan av delegationslistor, beslutade av lokalpolitikerna.

 

Beroende på hur dessa listor ser ut kan sedan ett tjänstemannavälde skapas.

 

Av Christina - 23 juli 2011 15:51

  ???

 

Sitter just nu och skriver på en bevis-inlaga till Tingsrätten.

 

Jag kom då att tänka på vad Kammarrätten skrev i ett domslut år 2009 för en Brommabo (nr 5673-08).

 

Samtycken/fullmakter till ombud (d.v.s. kommunanställda) för arbetssökande "klienter" hos kommuner vars verksamhet är av "sådan art" att tvång förelåg. 

Alternativt överleva endast på luft.

Detta i strid med Avtalslagen (rättshandlingar/fullmakter).

"Klient" är man hos advokater, som då blir företrädare.

 

Arbetssökande hos arbetsförmedlingen kallas inte för "klienter".

I mitt fall, som vanlig arbetssökande, var kommunen inte ens huvudman. 

Och, i tvärtomfall, när är arbetsförmedlingens verksamhet "av sådan art" att tvång föreligger även där?

Detta finns det mig veterligen inget domslut/praxis på.

 

Full ansvarsfrihet för "ombud" ger man endast till kompetenta och kvalificerade personer, med gott omdöme, och som innehar etiska koder.

 

Ang AF.

Riksdagsbeslut from 1 april 2011:

Ändring from 1 april 2011: i Lag (2002:546).  9 §.

Ändring from 1 juli 2011:  1, 9, 10 och 14 §§.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=12015&rm=2010/11&id=4859

 

Istället för tvång till samtycke tog man således helt enkelt bort samtycket för  AF:s verksamhet år 2011.

Av Christina - 20 juli 2011 15:52

  Sant eller falskt?

 

Myndigheter kan på olika sätt samverka med andra myndigheter, och även samverka med olika privata aktörer.

Integritetskränkningar (en juridisk term) kan då ske, samt parallellt då även sekretessbrott.

 

Privata aktörer äger t.ex. ingen befogenhet att myndighetsutöva.

Om privata aktörer självständigt myndighetsutövar så begår dessa ett avtalsbrott.

 

Många offenliga (och även privata dito) handläggare har en personlighetskaraktär som innebär att dessa inte äger förmågan att ta till sig en etisk kod i sitt arbete.

 

Vissa kommunala handläggare t.ex. lever i en förvissning om att de äger advocacy”/ företrädarskap för arbetssökande, vilket endast gäller i undantagsfall, om handläggare ens har en initial befogenhet ö.h.t att handlägga ett arbetssökandeärende.


 

Sådana karaktärer gillar inte sällan att prata vitt och brett, skvallra, och på så och olika sätt, både uppsåtligt medvetet och okunnigt omedvetet missakta andra personer.

Dessa begår då brott mot olika lagar/paragrafer beroende på personens/den anställdes verksamhetsinriktning.

Uppgifter som sprids kan antingen vara sanna eller falska.

 

Alla medborgare som har med olika myndigheter att göra, t.ex arbetsförmedlingen, kommuner, f-kassan, sjukvård, etc., o.s.v. bör vara uppmärksamma på detta problem här ovan.

 

Andra exempel. SMS: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/snart-kan-du-fa-sms-fran-doktorn_6316806.svd

 

Lapp i tvättstugan: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tvattstugelappen-var-en-patientjournal_6335294.svd

 

DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/satte-upp-sjukjournal-i-tvattstugan

Av Christina - 19 juli 2011 01:40

  Människovärde.

 

Jobbcenter: http://avisen.dk/jobcentre-skubber-tusinder-ud-i-depression_149364.aspx?Page=2

 

Läste en rubrik om vidrigt utnyttjande (se nedan).

Trodde det handlade om Fas 3.

Men, det var snarlikt, vidrig människohandel och i vissa fall djupt degraderande.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vidrigt-utnyttjande-maste-stoppas_6325490.svd

Vad kommer just dessa arbetskraftsinvandrade människor att berätta om Sverige när de kommer hem igen?

 

Människor kan degraderas olika djupt, både invandrare och svenskar.

Vilken blir reaktionen och konsekvenserna?

 

En del människor blir sjuka, fysiskt eller psykiskt.

En del kanske blir terrorister och bombare, eller politiska eller religiösa extrema outsiders.

En del blir bara apatiska, med en stark livsleda.

 

Att drabbas av manipulativa människor, hos såväl företag som hos myndigheter. Även i Sverige.

 

Människovärden som degraderas, på olika sätt.

 

Författaren Ludvig Nordström (1882-1942) skrev om "Lort-Sverige" (1938), fast idag har det en annan betydelse. 

 

Smuts: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4119&artikel=4577938

Av Christina - 16 juli 2011 13:52

 

 

Gisslan, frihetsberövan, människorov, husarrest, häkte . . .

 

Kan myndigheter pyssla med sådant?

Ja, fast på ett delikat sätt förståss.

Och ibland lagligt och ibland olagligt.

Och, för det mesta ostraffat.

 

Olika ekonomiska gisslantagande.

Det kan kallas för fas 3 i vissa fall (gisslan under 2 år), eller det kan kallas för kommunalt försörjningsstöd i vissa fall (gisslan under xx antal år).

 

Ibland fungerar rättsväsendet i sådana fall, och ibland fungerar den tredje statsmakten media.

Ibland fungerar "Stockholmssyndromet" d.v.s när gisslan är lojal och sympatiserar med gisslantagarna.

 

När blir det ett win-win-situation, eller när blir det en lose-lose-situation?

Det brukar framtiden alltid få avgöra.

 

 "The root causes of migration" är fattigdom, arbetslöshet, brist på demokrati och mänskliga rättigheter.

Av Christina - 15 juli 2011 20:55

  Business.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4541081

 

Studerade lagtexten för fas 3 idag litet noggrannare.


Ett faktisk syfte med fas 3 är egentligen att anordnaren ska anställa den sökande, och då i vissa fall med en statlig lönekompensation.

Detta strider emot anordnare som enbart har fas 3 som en affärsidé, d.v.s de centralt upphandlade anordnarna. Dessa anordnare är enbart förvaringsplatser, som förlänger luckan i CVt för den sökande.

En pysselsättning hos en, som ska ge referenser för ett riktigt jobb hos en annan? " Trampolin". Haha. Snarare en rutschkana, och därmed en tankevurpa av stora mått!

 

För att utröna om en sökande ska anställas, eller inte anställas av en fas 3-anordnare, behövs inte heller 2 års sysselsättning, det räcker faktiskt med 6 månader.

 

Risken vid långvariga åtgärder är att de sökande blir "hospitaliserade", d.v.s en "transition"/en omställning blir svårare och svårare.

Ungefär som med en del hemlösa, tillslut föredrar de och nöjer sig med en husvagn istället för en lägenhet.

Förutsättningen i båda fallen är dock att det finns lägenheter/jobb till alla.

 

Men, och varför ska en anordnare anställa en sökande, när en ny gratis sökande fas-3-arbetskraft finns att få direkt, med en intäkt på 60.000 kr/år/pp?

 

Inom den ideella sektorn är fas 3-arbetare mycket populära, men den sektorn har knappast eller inte alls råd att anställa. Därmed är syftet med åtgärden förbrukat direkt.

 

Enligt arbetsförmedlingen ska den arbetssökande själv stå för att finna jobb, praktik, eller en fas 3 plats.

Denna skyldighet står dock inte beskriven i en text någonstans.

En del sökande tillbringar fas 2 i bostaden t.ex., via AF:s beslut.

 

Arbetsförmedlingens skyldigheter och rättigheter?

Den sökandes skyldigheter och rättigheter?

Gråzoner hela tiden.


Endast anordnare som har en seriös avsikt att anställa ska erhålla fas 3 sökande, och absolut högst under 1 år med den statliga intäkten.

 

För övrigt torde sökande som tillhör riskgruppen att bli långtidsarbetslösa vara lätt definierbara redan 1:a dagen som arbetslös. Den kunskapen borde AF ha.

http://www.svd.se/naringsliv/ar-det-for-mycket-prat-om-fas-3_6303604.svd

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se