Direktlänk till inlägg 19 maj 2011

Kopiera gärna av detta inlägg nedan i bloggen . . . Demokrati . . .

Av Christina - 19 maj 2011 18:13


  

Big Brother och skönsmässigt godtycke.

 

RÄTTSSÄKERHET, DEMOKRATI och EFFEKTIVITET.


Enligt min bedömning kan både effektivitet och ineffektivitet påverka rättssäkerheten.Kärnord.


Handläggning, delegering, ärendehanteringen/-beredningen, omprövningar, utredningar, motiveringar resp. skenmotiveringar, beslut, objektivitet, likabehandling, proportionalitet, kvalitén i besluten, överklaganden, garantier mot rättsövergrepp, jäv, och olagliga avgöranden, partsinsynen, opartiskhet, kompetensen hos dem som fattar beslut, sakliga prioriteringar, oberoende domstolar, bevisbörda, beviskrav, bevisprövning och bevisvärdering, sanning och rättvisa, moral och etik, värdegrunder och attityder, och en i övrigt generell rättssäkerhet (formell och materiell rättssäkerhet) och rättsordning inom t.ex kommuner och staten.


Myndigheter styrs av rättsregler, och ska tillämpa dem på ett likformigt, sakligt och opartiskt sätt.

 

Kommunallagen 2 kap. 3 §.

Kommuner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft.Kommunallagen (forts.):


-Delegering

34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
Punkten 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

-Jäv

25 §  punkten 5. Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ett ärende.


 

Socialtjänstlagen 3 §.

Kommunen har det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen.


I Regeringsformen (RF) 1 kap. 1 §.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Enskildas grundlagsstadgade fri- och rättigheter.I Regeringsformen (RF) 1 kap. 9 § anges de grundläggande kraven på myndigheters arbetssätt och förhållande till enskilda.

Enligt lagrummet ska ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen, och iakttaga saklighet och opartiskhet”.
Enligt den s.k Officialprincipen ansvarar myndigheten för att ett ärende utreds så att myndigheten kan fatta ett korrekt beslut med uppfyllande av dessa grundkrav.


Den enskildes självbestämmanderätt är omfattande, vilket bl.a framgår av Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. 1 §, 3 st:

- ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. -


SoL 11 kap 1 §
Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom, och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.


7 § Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i förvaltningslagen.8 § I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223)

- om en parts rätt att meddela sig muntligen,
- 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
- 20 § om motivering av beslut,
- 21 § om underrättelse av beslut,
- 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Förvaltningslagen (FL) 15 §.

Där anges att ”uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild”.

Ett beslut i ärende om bistånd utgör t.ex myndighetsutövning, inkl. motiveringsplikten.

Det råder alltså en omfattande dokumentationsplikt i denna typ av ärenden.

Den enskilde måste också kommuniceras (kommunikationsplikten), dvs. informeras om beslutsförslaget och underlaget till beslutet, i denna typ av ärenden innan myndigheten fattar sitt beslut (17 § FL).

 

Även i Socialtjänstlagen finns bestämmelser om handläggningen.

I SoL 11 kap. 5 § anges bl.a att ”handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut skall dokumenteras”.


I 6 § anges att ”dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de anteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas”.


Personuppgiftslagen (PuL) 28 §.

Fel i persondataregister ska rättas upp.

Skadestånd 48 §. Straffskala 49 §.


Ny förvaltningslag SOU 2010:29. 

Ny förvaltningslag föreslås träda i kraft fr o m 1 januari år 2012.


Straffrättsliga sanktioner eller disciplinära åtgärder existerar dock tyvärr i liten grad i Sverige. Åtalsimmunitet?

Tjänstefel har t.ex. brottskoden 2002.

Brott mot PuL har koden 4030.

Så i vilken mån förbättrar en ny Förvaltningslag läget? 

 

I dagsläget råder ett granskningsfokus på FK i Sverige, och samtidigt förbises inte sällan t.ex. kommuner och AF av olika granskande funktioner.

 

Rättslösa: http://ttela.se/start/1.1214288--vi-har-bara-skyldigheter-inga-rattigheter-

Böner kanske behövs: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=4514816

 
ANNONS
 
Ingen bild

Christina

19 maj 2011 22:14

*
Angående domstolars "effektivitet" :

- ”Man kan fråga sig hur det kommer sig att kammarrätterna, och för den delen
också länsrätterna, börjat förlora känslan för en förvaltningsdomstols skyldighet
att officialpröva till förmån för enskild part. En anledning kan vara att officialprövningsskyldigheten
tynger handläggningen av målen. Det går fortare att avverka
målen om man inte behöver tänka på en officialprövning. Och domstolarna
utsätts i våra dagar för stränga krav att öka takten i sin målavverkning. Det är
som det har blivit mycket viktigare att arbeta snabbt än att arbeta säkert. …”Och
den fördel av att de allmännas företrädare redogör för skälen för det överklagade
beslutet och bemöter hans överklagande kan förbytas till en nackdel om den allmänna
parten resonerar mera taktiskt än objektivt. Det är just i sådana fall som
domstolen måste ingripa. Att tumma på officialprincipen i förvaltningsmål är lika
oacceptabelt, om inte t.o.m mera oacceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt, än det
varit tidigare.” -

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Christina - 28 april 2013 12:42

NU tar jag semester från nätet ett tag. Ha en skön liten vår och försommar! Ut i solen! Vi ses någon gång framöver! / Christina ...

Av Christina - 17 mars 2013 18:04

Länge sedan jag var inne på min blogg nu . . . Har tröttnat även på FB . . . Ska skaffa ett konto på Worldpress, och börja twittra istället, tror jag. Bättre sätt att nå tänkta målgrupper.   Försöker glömma min Af-tid, hur det nu ska gå til...

Av Christina - 30 december 2012 18:46


  JAG ÖNSKAR ALLA LÄSARE OCH FÖLJARE AV BLOGGEN: ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2013 ÖNSKAR JAG ER ALLA! För närvarande skriver jag dock mest på Facebook (så länge det är gratis). https://www.facebook.com/#!/Piraten10   Min ...

Av Christina - 12 december 2012 15:35

EU består av 27 st medlemsstater. En av dessa stater är Sverige. Sverige består av 290 st delstater (självstyrande kommuner), och vissa av dessa 290 st delstater består i sin tur av del-delstater (stadsdelar). Delstaterna och del-delstaterna i Sv...

Av Christina - 4 december 2012 13:27

En FB-vän berättade nyligen om en fest för sin mor som fyllde 60 år. Det fick mig att tänka på när jag fyllde 50 resp. 60 år . . .   Samma månad jag fyllde 50 så drabbades jag av 2 tandinfektioner i UK. Jag fick penicillin av min tandläkare ...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se