Senaste inläggen

Av Christina - 24 april 2012 11:21

 

 

Sweden is not an angel . . .


På väg till ett seminarium läste jag på kul dagens horoscope i tidningen Metro: "Idag handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt ", och jag tänkte: Måtte jag inte bli försenad till seminariet på grund av SL-tågproblem.


Vid en kaffe- och efteråt rökpaus sammanträffade jag slumpartat med Natalja Radzina, tidigare journalist i Vitryssland. 

Hon berättade att hon fäst blicken på mig under sin föreläsning, för det är lätttare att fokusera då, och berätta för en enda person.


Jag berättade kortfattat för henne vad som hänt mig i Sverige (när man har flera webb-forum, en blogg, och skriver på Facebook och i andra sociala medier, och samtidigt där kritiserar politiskt styrda myndigheter och vissa politiska partier).


Utan matpengar i 4 månader, utan pengar till hyra i 8 månader (2008/2009), i övrigt 50 kr/ dag (2007-2009), klassad som "störd eller sjuk" efter en artikel i en morgontidning (from år 1999 -2009).


Sweden is not an angel . . .


Men, man blir inte fysiskt misshandlad (förutom svält då) eller åker in i ett ruttet fängelse under 6 veckor, men precis som där kan man dessutom få operativsystemet kraschat via t.ex virusspridande Apple-datorer.


Vilket vackert språk ryska är. Min storasyster (avled i juli 1998) kunde ryska, och jag har ärvt en hel del böcker på ryska. Själv kan jag bara några ord . . . spasiba, dasvedania, coraschå (uttalsstavning!).


Jag har förresten skaffat ett nytt virusskydd nu, ett av de bästa, ett ryskt :-)


http://gup.ub.gu.se/gup/record/index.xsql?pubid=154966


ANNONS
Av Christina - 22 april 2012 18:12

 

En trana ger ingen sommar . . .

 

   

Rättssäkerhet i Sverige?  

 

Kommentar till JK beslut dnr: 1856-11-30.


Offentligtanställda har ett meddelarskydd. Privat anställda har dock inget meddelarskydd
för närvarande i Sverige. Vilket skydd har Fas 3-deltagare?


Fas 3 inom JOB-åtgärden (FO 2007:414) är en fortsättning på en anvisning till Fas 1 och Fas
2 inom nämnda åtgärd.


Anvisningen till en anordnare inom Fas 3 kallas i Af-blanketten för ”Överenskommelse”
underlag för anvisning, och är alltså inget juridiskt bindande avtal/kontrakt.


De tre underskrifterna (Af, anordnaren, och deltagaren), i den så kallade ”Överenskommelsen” om Fas 3, avser endast om att de nedtecknade uppgifterna (namn, adress, etc för deltagaren) i Af-blanketten stämmer överens med verkligheten (på heder och samvete? sanningsförsäkran?).


Efterföljande dokument/skrivelse/anvisning till deltagaren i Fas 3 handlar i huvudsak enbart om
aktivitetsstödet, samt regler för ändring/återkallande.


Ingen överklagar ett beslut om att erhålla pengar/ersättning (aktivitetsstöd, FO 1996:1100), då redan fr.o.m Fas 1 inom JOB-åtgärden.


Däremot är ett återkallande av en anvisning, till Fas 1 eller till Fas 2 eller till Fas 3,
lika med att pengarna/ersättningen dras in och upphör från FK, vilket är ett överklagbart
och myndighetsutövande beslut enl. FL 3 § 2 st. och FL 22 §, samt enligt en dom
i Europadomstolen från år 2009.


Ang. Fas 3 så skiljer Af på:

1) Verksamheter för sysselsättning och

2) Verksamheter på en arbetsplats.

Deltagare på en arbetsplats likställs med en arbetstagare (en privat eller en offentlig arbetstagare), och en arbetstagarorganisation måste kopplas in före en Fas 3-anvisning.


Jobbfabriken är ingen arbetsplats utan sysselsätter ett 3-siffrigt antal Fas 3-deltagare.


Att en Fas 3-sysselsättnings-deltagare, enligt JK:s uppfattning, ska vara lojal med en med
skattemedel 60.000 kr/år/person ersatt anordnare är för mig obegripligt.


Meddelarfrihet: http://www.bt.se/debatt/meddelarfrihet-kan-inte-vanta(3237860).gm

 
 
Citat:  - "Lojalitetsbegreppet är uråldrigt. Loja’l (av fra.loi,lag), laglydig, trogen sin lagliga överhet.
Begreppet som ursprungligen härstammar från den romerska rätten har sin grund i den ”hommage” ungefär ed som underlydande avlade till sin herre.
Det är en del av den feodala rätten som finns i europeiska medeltida lagböcker  från slutet av 1200-talet.
Så här beskrivs det i  Medieval Sourcebook: Modus Faciendi Homagium & Fidelitatem (The Manner of Doing Homage & Fealty), c. 1275. " -

Af är försörjda av skattebetalarna. Jobbfabriken är försörjd av skattebetalarna. Deltagarna är försörjda av skattebetalarna. Deras enda herre är skattebetalarna.

ANNONS
Av Christina - 19 april 2012 19:36

 

 

Vi behöver komma i kontakt med dig . . .


... så skriver ett inkassoföretag i Göteborg . . .


Jaha, och vad ska jag svara?


Jo, jag har levt på obeskattat ej pensionsgrundande existensminimum från Stockholms kommun sedan den 1 november år 1995 och fortfarande år 2012 . . .  och då kan man inte betala skulder from tidigare period år 1995 och bakåt i tiden.


Tror ni att de skulle tro mig?  Knappast.


Har du varit sjuk skulle de fråga. Nej, jag är och varit helt frisk och problemfri, men det är så det fungerar i Sverige, eller snarare så att vissa myndigheter inte fungerar, myndigheter som är dysfunktionella, och jag är nu 65 år, och får således och därmed inte någon hög pension.

Skulder som är så gamla att jag inte ens längre vet vad de avsåg.


Kapital 3.255 kr  Ränta 11.260 kr

Kapital 17.235 kr  Ränta 52.000 kr

Kapital 44.567 kr  Ränta 140.000 kr

Studielån 100.000 kr

O.s.v


Hej o Hå KFM ! Skuldsanering!


Och, Förvaltningsrätten i Stockholm avslår pengar till dammsugare, hemförsäkring, el, med mera.


P.S. Den 14 september år 1995 var den sista dagen av 300 dagar från A-kassan AEA.

Åren 1996 - 1998 väntade jag på bifall till särskild och akut nödvändig tandvård.

From 1999 stod jag sedan till 100 % till arbetsmarknadens förfogande igen.

En åtgärd från Af bifölls hösten år 1996, och en åtgärd bifölls hösten år 2009.

En kränkande Af-åtgärd erbjöds hösten 2006. Jag är och var singelförälder. D.S

Av Christina - 15 april 2012 12:30

  Folkmord.


Fattigdom och fattigdom . . .

 

I vissa länder i världen utnyttjas barn i barnarbete, inte sällan i fattiga länder.

 

I rika Sverige utnyttjas arbetssökande för gratis arbete.

Arbetssökande och deras familjer som lever på existensminimum utnyttjas.

 

Vad är skillnaden?

Det ena är barn i fattiga länder, och det andra är vuxna i ett rikt land.

 

Hur kan då detta ske?

 

Jo, politiker och tjänstemän sprider myter om de arbetssökande vuxna i Sverige, arbetssökande i allmänhet och fas 3-deltagare i synnerhet.


Dessa är sköra, de är funktionsnedsatta, o.s.v och är därför inte fullgod arbetskraft.

De jobbar långsamt, och ska därför vara gratis enligt (m)-politiker.

 

Myter som sprids kan ställa till med katastrofer i ett samhälle.

 

Den belgiska kolonialmakten spred myter om de två folkgrupperna i Rwanda, vilket slutade med ett inbördeskrig och en mass-slakt av människor.

 

Sprida myter och härska genom att söndra folket. 

Historien upprepar sig alltid.

Av Christina - 10 april 2012 11:06

En kommunal granskningskommission behövs!


De svenska medborgarna är helt utlämnade till den kommunala personalens godtycke.


* Kontrollerande institutioner!

* Ansvarsutkrävande!       Se not.

* En mobilisering av medborgarna!


Debatt i KU: http://svt.se/2.59808/svt_forum

Seminarium om statlig styrning och ansvar. Arrangerat av konstitutionsutskottet, finansutskottet och Riksbankens Jubileumsfond. Inspelat 29/3.


Statsvetaren Olof Petersson: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.840970-nya-mutgranskarna-maste-roja-sina-kallor?m=print


ANSVAR:

Rättsligt ansvar

Ekonomiskt ansvar

Politiskt ansvar

Medborgare och Media, RF 1:1.

 

Not.

- Tjänstefel ang. ansvar

- Förvaltningsrättsliga grundkrav, 1 kap. 9 § RF, samt jäv och bisysslor.

- Arbetsrättsligt ansvar


Medborgares berättigade förväntningar på kommunal och statlig verksamhet.

 

Litteratur: http://www.rj.se/svenska/130/var/newsID/559

Av Christina - 9 april 2012 13:38

 

 

Brev från Stockholms kommuns stadsrevision 14 februari 2012 . . .

 

I maj månad år 2008 skriver en tillfälligt vik. anställd (under ca ½ år) tjänsteman inom Stockholms kommun (se länk nedan) en kränkande skrivelse om en medborgare, med hjälp av de underställda.

 

Efter att detta brev hade skrivits av tjänstemännen till lokalpolitikerna upphörde ÄVEN nödmedel att inkomma, d.v.s. BÅDE matposten och hyresdelen avslogs. Nödmedlen hade då redan pågått from april år 2007.

 

Skrivelsen skickas till lokalpolitikerna i juni 2008, och som ett flygblad ca ett ½ år senare till Stockholms kommuns revisorer.

 

Skrivelsen läggs sedan in i en allmän offentlig handling av Revisionskontoret (RVK), vilket upptäcks våren år 2012.

 

Den 14 februari 2012 skriver stadsrevisorn till medborgaren, och menar att detta är helt i sin ordning, något skadestånd ska inte utgå för denna perdurerande kränkning.

 

2 st parallella övergrepp i juni 2008, och sedan ett tredje övergrepp i februari 2012.

Hur mycket ska svenska medborgare inom Stockholms kommun tåla?


http://svt.se/2.33538/1.2391111/socialchefen_i_vaxholm_avgar

Av Christina - 8 april 2012 13:34

 

 

E-mail från Stockholms kommun . . . (allmän offentlig handling)

 

..... från den 27 juni 2011 . . .


Måste citera:


A. - “ Denna möjlighet (4:4 SoL) ersätter inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan denna möjlighet omfattar personer som inte kan bli föremål för sådana åtgärder. “ -


B.  -“ Därtill har kommunen en möjlighet att tillhandahålla arbetsrehabiliterande åtgärder (även till personer över 25 år) enligt praxis gällande 4:1 SoL. “ -  *


Med vänlig hälsning

 

Amanda Hernbäck

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Administrativ samordnare

 

Enligt sista stycket i SoL 4:4 får en lokal kommunal politisk nämnd inte ta beslut om sådana aktiviteter för medborgare förutan en inledande och primär kontakt med den statliga arbetsförmedlingen. Och, vad som gäller för SoL 4:4 torde även gälla för SoL 4:1.


 

* SoL 4:4 (delegation av beslut till tjänstemän). Avslag medel enligt SoL 4:5 (delegation av beslut till tjänstemän enligt lista för beslutsordning).


Se Kommunallagen (KL) 6 kap. 33-38 §§. 

Svar:

Den arbetssökande hade tidigare förbrukat 300 dagar från AEA-kassan, och var/är helt frisk (aldrig långsjukskriven eller några andra permanenta problem).

 

Den arbetssökande tillhörde därmed inte den kommunala målgruppen, utan huvudmannen för den arbetssökande var den statliga arbetsförmedlingen, efter att medel till tand-/käkoperationer erhållits hösten 1998.

Se Kommunallagen 2:1.

 

Medel avslogs (enligt SoL 4:1) totalt belopp från kommunen (endast nödmedel beviljades):

för mars - april år 2006, samt april 2007 -- januari 2009, sammantaget alltså under

24 månader (2 år),

och detta utan en dokumenterad delegationsrätt för de beslutande tjänstemännen inom Stockholms kommun (avseende orsak till avslagen). Skälig levnadsnivå?

 

Medborgaren tackade NEJ till punkten B ovan, eller snarare intialt: Undertecknade inte ett samtycke, mellan kommun - Af. Dessa satt då i samma lokaler under åren 2003 -- 2007 och kommunicerade oavsett samtycken. Någon allomfattande fullmakt fanns inte anledning att ge.

 

Skatkoden 14 (förhindrad), samt koden N(ej) = ej matchningsbar i arbetsförmedlingens persondatabas AIS-F fanns kvar i persondatabasen under perioden: from augusti månad år 2006  t.o.m april månad år 2009, d.v.s nästan under 3 år.

I strid med PuL (personuppgiftslagen).

 

Upprinnelsen till allt detta ovan var en JK-anmälan sommaren år 2005 om Af:s underlåtenhet att anvisa en arbetsmarknadsåtgärd, med en beskattad och därmed pensionsgrundande ersättning.

Samt,

Att Stockholms kommundel, som en hämnd efter en artikel i pressen våren 1998, bokförde mig hösten 1998 i en "bidragsgrupp" som stod väldigt låååååångt från arbetsmarknaden. Denna felaktiga personuppgift ändrades inte förrän våren år 2010.

 

I november år 2009 anvisades en statlig åtgärd "JOB", FO (2007:414), av Af, och våren 2012 deltar medborgaren i fas 3 inom åtgärden, fram till pensionen.

 

Om Högsta FörvaltningsDomstolen (HFD) i Sverige inte synes vara behörig för detta ärende får HFD överlämna ärendet till behörig Tingsrätt i Sverige.

Av Christina - 1 april 2012 14:29

Aftonbladet har just nu en serie artiklar om polisens arbete.

Många myndigheter i Sverige fungerar inte.

Personalen är skattefinansierad så vi måste helt enkelt kräva att myndigheterna fungerar, och är av 100 % godo för det svenska samhällets medborgare.

 

Att byråkrati kan vara krånglig är en sak, men den MÅSTE fungera rättssäkert.

Som arbetssökande är det extra irriterande att personal INTE fungerar, utan de verkar sakna kompetens, och är dessutom lata.

 

Arbetsförmedlingens personal får mycket kritik, och den kommunala personalen för arbetssökande är enligt min bedömning betydligt sämre.

 

När ärenden inte handläggs till 100 % direkt så måste personalen börja om från början igen, och effektiviteten blir + - 0.

 

Det mest signifikanta i ovan avseende är dock domstolarnas jurister. Aldrig i mitt långa liv hade jag någonsin trott att dessa skulle kunna fungera så genuint dåligt.

 

Varje gång det kommer ett svar blir jag helt förstummad. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.

 

På vilken nivå ligger universitetens utbildningar nuförtiden???

 

Statlig personals utbildningsnivå: http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/fakta-om-staten/medarbetare/utbildningsbakgrund/

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se