Senaste inläggen

Av Christina - 23 november 2011 16:23

  Ger dem energi . . .

 

På tre (3) veckor nu i november har jag fått sju (7) brev från Förvaltningsrätterna . . .  :-)

 

Har de blivit sponsrade med någon energidryck?    Haha . . .

 

Eller, önskar de tömma skrivborden inför jul-ledigheten?

 

I slutet på november 2007 hade t.ex en ung jurist slagit ihop 8 st mål i ett paket, haha . .

Och, han råkade då därmed ut för en s. k. domvilla.


Jag brukar samla på breven i en hög, och ta en lämplig kväll, och läsa allt skrivet eller kopierat mumbo-jumbo, vilket finns kopplade till deras mål-förings-databas., sökbar på bl. a. målnummer, personnamn och personnummer.

 

Hårt arbetande svenskar?

 

Jag tycker att ledorden numera bland Sveriges myndigheter är:

 

- "Strunta i det!" - 

eller

- "Hänvisa till någon annan myndighet!" -.

eller

- "Avvisa det!" -

eller

- "Avslå det!" -

eller

- " Hitta på vad-som-helst!" -

 

"BULL ger dem vingar" . . .  till bullshit . . .   :-)


 

  


There it's a will it's a weapon.

ANNONS
Av Christina - 21 november 2011 11:32

   PuL-brottslingar.
 

Hit anmäler Du PuL-brott:


Rikspolisstyrelsen / Rikskriminalpolisen

IT-brottsroteln

Box 12256

102 26 Stockholm


 

Att lämna in en anmälan på en vanlig polisstation fungerar inte.

Du bör även koppla in en jurist om Du inte behärskar PuL själv.

 

Dokumentera då:


1) Vem ansvarar för personregistret?


2) Vilka personuppgifter innehåller registret, och då direkt eller indirekt om personer i livet? Begär registerutdrag.


3) Innehåller registret en sökfunktion? På namn eller personnummer, eller på någon annan uppgift? Register går ALLTID att söka i på något begrepp.


4) Vilka regler i personuppgiftslagen är tillämpliga?  Oftast flera regler.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm


5) Är brottet straffbart enligt 49 § i PuL och skadeståndsberättigat enligt 48 § i PuL? JA, i princip alltid.

 

Att den personregisteransvarige är etablerad inom Sverige enligt 4 § PuL är en generell grund.


Vanliga fel hos t. ex. myndigheter:


* Felaktiga och missvisande uppgifter rättas inte upp på Din begäran.


* Känsliga eller kränkande uppgifter får inte registreras.


* Endast uppgifter avsedda för ändamålet får samlas in.


* Endast uppgifter relaterade till ett visst beslut får tas med.


* Uppgifter får endast sparas under en viss begränsad tid.


Felaktiga och kränkande uppgifter i personregister gränsar inte sällan till begreppet förtal i lagstiftningen (Brottsbalken kapitel 5, samt SkL 5:6.). IT-brott.

 

1) PuL, Personuppgiftslagen. Brottskod: 4030.

 

2) Regeringsformen 2 kap. 3, 6 och 12 §§.


3) Europakonventionen artikel 8 (punkterna 1 och 2).


4) Dataskyddsdirektivet 95/46/EG av den 24 oktober 1995.

 

5) Intrång i personregister av obehöriga i strid med Brottsbalken (BrB 4:9 c).

 

6) Preskriptionstiden startar först när felen är rättade i personregistret (JK).

 

Datainspektionen (DI) står som ombud för pedofiler och anhöriga till pedofiler, men inte som ombud för enskilda medborgare vilka drabbats av myndigheters tjänstemäns oredlighet avseende uppgifter i olika persondatabaser.


DI anser att medborgare ska vända sig till polisen i PuL-ärenden, och DI menar då sannolikt "den vanliga polisstationen". Om polisen då inte sköter PuL-ärendet korrekt så ska medborgaren vända sig till JO.

Men, 1) Hur många anmälningar ska en medborgare behöva göra?

Och 2) DI känner nog inte till att JO struntar i VÄLDIGT många ärenden.

 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1571780/Sajt-hanger-ut-sexbrottsdomda.html

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13894291.ab

 

Straff
PuL 49 §

 

Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 

a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 §, eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43 §,

 

b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21 §§,


 

c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35 §§,

 

d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41 §,

 

e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 §§ i strid med 5 a § andra stycket, eller

 

f) i strid med 5 a § andra stycket för över personuppgifter till tredje land som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som avses i 33 §.

 

"Datainspektionen (DI) är en myndighet som arbetar för att behandlingen av personuppgifter i samhället inte ska medföra otillbörliga intrång i människors personliga integritet."


Sant eller osant? http://en.wikipedia.org/wiki/IANAL


Polisen: http://hd.se/helsingborg/2011/11/23/polisen-granskas-efter-felfaxande/


ANNONS
Av Christina - 20 november 2011 22:11


 

 

Sanningsförsäkran.

 

Personal inom Offentlig sektor.

 

 

Härmed försäkras på heder och samvete:


Namn:


Befattning:


Myndighet:


- att jag äger delegationrätt att besluta i detta bifogat ärende till aktuell domstol, och att jag därmed företräder de politiskt valda kommunalpolitikerna inom denna myndighets politiska nämnd.


- att innehållet i samtliga bifogade dokument stämmer överens med verkligheten och att informationen innebär en fullständig information. Inget väsentligt är utelämnat eller förtigit inom ärendet.


- att jag tidigare inte har gjort mig skyldig till fel i min yrkesutövning som kan betraktas som allvarliga.


- att jag inte är dömd för brott avseende min yrkesutövning (osanna utsagor, bedrägeri eller annan oredlighet) enligt lagakraftvunnen dom.Ort och datumUnderskriftFörtydligande av underskriften


Av Christina - 17 november 2011 20:21

  Mina och Dina skattepengar.


Vart går skattepengarna?


Från den kommunala äldreomsorgen till skatteparadis.


Till privata förskolechefer som blir miljonärer.


Till privata skolchefer vilka ger höga betyg för att locka elever.


Till kommunalt försörjningsstöd till friska akademiker efter en förbrukad A-kassa, hittills under 16 år, vars huvudman är arbetsförmedlingen. Stockholms kommun.


Fas 3 anordnare som blir miljonärer via arbetsförmedlingen.


Till lyxresor till New York för kommunala politiker. Stockholms kommun.


Till kommunala fritidspolitiker som deltar i oriktiga beslut hos domstolar som nämndemän.


När ALLA vill bli eller är HERRSKAPSFOLK * i Sverige, då är det dags att rösta på vänsterpartiet.

* En konsekvens av alla klassresenärer i detta pyttelilla land i Norden.

Svenskar byter till "adliga" namn: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/adelsklingande-namn-som-godkants_6647642.svd


Media granskar makten, men VAD gör alla skatteavlönade revisorer under dagarna?


Sammanfattningsvis: Grävande journalister, odugliga revisorer, och en både fundamental och naiv ideologi om privatiseringar (m)!


Verksamheter säljs ut till skampriser: http://www.dn.se/sthlm/underpris-pa-forskolor-utreds-av-aklagare


Sova bättre: http://www.dn.se/sthlm/stockholms-stad-lade-100000-pa-visit-i-new-york


Naiva: http://www.dn.se/debatt/naiva-politiker-har-skapat-problemen-med-samhallsbetald-vanvard


100.000 kr rimligt: http://www.svd.se/nyheter/stockholm/sten-nordin-jag-tycker-det-ar-rimligt_6641882.svd


Det verkliga problemet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-kontroll-loser-inte-de-verkliga-problemen_6641968.svd


Inte bara privata: http://www.metro.se/kolumner/svenskar-allt-mer-nojda-med-aldreomsorgen/EVHkkp!TZUBifXQ9i70k/


    (v) tar nu röster från (s).

 En klok tjej.  

Av Christina - 15 november 2011 16:48

NYA personregister . . . gud vad trött man blir . . .

 

Skatteverket: http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2011-11-15-manadsuppgiftsutredningen.pdf


Stockholms stad och vaktbolag: http://www.svd.se/kultur/en-strategi-som-havererat_6634310.svd


Betaltjänster och personnummer och mobilnummer (biljetter, parkering, varuautomater): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100751.htm

Av Christina - 13 november 2011 12:07

  Äldre damer som sparbössa.

 

För närvarande finns det 28.000 sökande inom Fas 3 i moderaternas arbetsmarknadspolitiska åtgärd JOB.

 

Av dessa är 10.000 sökande stämplade som funktionshindrade av Arbetsförmedlingen (= inte en 100 % arbetsförmåga).

Av dessa stämplade 10.000 sökande är 2.650 utrikes födda och då samtidigt funktionshindrade.

Totalt är 8.650  utrikes födda, d.v.s cirka 30 %.

 

Någon könsuppdelning presenterar inte arbetsförmedlingen i sin statistik.

Närmare 60 % i Fas 3 är dock 50 år och äldre (fram till 65 år).

En korrekt gissning är att bland dessa 50 + år så är kvinnorna i majoritet.

 

För varje person och för varje fas 3-period får en privat aktör ett belopp på: 120.000 kr.

Sammanfattningsvis framgår alltså av statistiken att äldre damer används som en sparbössa inom bl. a. den privata sektorn.

Dessa äldre damer vänds alltså upp och ner och används som sparbössa precis som i Hasse Alfredsson's sång (eller var det  Lars Ekborg?).

Av Christina - 12 november 2011 15:06

PuL (personuppgiftslagen) fungerar uppenbarligen inte i Sverige, och myndigheters tjänstemän (den offentliga makten = en gynnad ställning) tillåts fortsätta att skriva in mängder med Mumbo Jumbo i sina respektive persondatabaser/-register.

 

Därför föreslår jag, att när det t. ex. gäller mål i en förvaltningsdomstol eller i en allmän domstol, ska tjänstemännen tvingas underteckna en sanningsförsäkran, och bifoga den till domstolen. RB 37:2.

De tjänstemän som är jurister bifogar ju automatisk t. ex. ett intyg över att de är processbehöriga.


Tjänstemännen ljuger, förändrar och förtiger inte sällan uppgifter, och dessa ska då via medborgarens bevis kunna fällas för mened eller för ovarsam utsaga (osanna utsagor och/eller ett förtigande av uppgifter). BrB 15:1 och 15:3.


Hemmagjorda uppsatser skapas för övrigt även av juristerna i domstolarna, och detta är ju en konsekvens av myndigheternas primärt inledande mumbo jumbo.

Bevisvärderingen får självklart inte grundas på domstolars godtycke, vilket tyvärr ofta blir fallet när medborgarens motpart är en myndighet (tjänstemän).

Arbetslösa i allmänhet, och de som inte längre lever på A-kassa i synnerhet, har ingen trovärdighet i svenska domstolar  (stereotypa och felaktiga inställningar hos juristerna).

Av Christina - 12 november 2011 10:06

Att kommunicera med omvärlden är högst nödvändigt när människor har med svenska myndigheter att göra.

Klokt beslut av Julian Assange.

Samtidigt ökar dock risken för repressalier från de svenska myndigheterna.

 

DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/assange-far-svenskt-pr-stod


PR-byrån: http://www.ullmanpr.se/

 

PR-stöd nödvändigt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/aven-assange-fortjanar-pr-stod_6636310.svd


Domslut i Sverige har under den senaste tiden visat sig vara mildare när gärningsmannen har druckit alkohol.

Är det en kulturfråga för Sverige?

Assange får väl då hävda att han blivit bjuden på hemkört hos Broderskapsrörelsen.    :-)

 

Länspolismästaren Götblad säger i ett TV-inslag att poliser har mycket fantasi. Något att ha i åtanke för J. Assange, och även andra medborgare . . . . . .     :-)

 

Lägre straff: http://www.dn.se/nyheter/sverige/rattfulla-far-lagre-straff

 

"I lugna vatten blir ingen sjöman skicklig"

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se