Alla inlägg under februari 2011

Av Christina - 28 februari 2011 18:33

  


AF:s avanmälningar

Ett tydligt och dokumenterat skäl ska finnas 

för ett byte av sökandekategorin 11 till 14, samt villkor inför ett byte tillbaka till koden 11 från koden 14. 

AMS/AF motiv och skäl i ett verkligt fall (sökanden avanmäld i nästan 3 år). Skrivet i oktober år 2008.

- Långtidsarbetslös

- Inte sjuk

- Inte mottaglig för AF service

- Sökandes förhållanden (?)

- Inte kommit till bokat besök, ett besök i januari år 2004*, och ett besök den 23 augusti 2006**.


*   Ett AF som fick skarp kritik av JO hösten år 2003.

**  AF bytte förmedlare utan att uppge motiv för detta.

 

Länsrättens motiv och skäl i samma fall:

Dom 18 mars 2009

-  Långtidsarbetslös.

-  Avbrutna privata studier med CSN-lån år 1995.

- Sjukskriven, uppräknade korta perioder år 2007--2008, p.g.a inflammationer.

 

Så registreras även: föräldralediga, sjukskrivna, studerande, yrkesfiskare, och EU/EES-sökande, d.v.s. dessa ingår i gruppen "Övriga" sökande, vilka inte ingår i den officiella statistiken över öppet arbetslösa i Sverige.

Under vecka 8 år 2011 var dessa "Övriga" 51.550 st.

 

En avanmälan via koden 14 innebär att en sökande endast är inskriven på AF, i övrigt existerar inte den sökande för AF. Då kan ju AF lika gärna avaktualisera den sökande.

 

Samtidigt innebär detta att AF överlåter försörjningen av den sökande till kommunerna.

Vad tycker kommunerna om det?

Det blir dyrt, såvida inte kommunerna enbart beviljar nödmedel, 1.500 kr/månad.

 

FO 2000:628

Av 23 § framgår att Arbetsförmedlingen inte ska lämna någon underrättelse till arbetslöshetskassan om det står klart att den sökande vid den tidpunkt då den händelse, som skulle kunna läggas till grund för en underrättelse, inte var berättigad till arbetslöshetsersättning, t.ex genom att vara avanmäld eller ha annan sökandekategorikod än 11, 21, 22 eller 23.


- "IAF:s uppfattning i frågan tycks vara att en avanmälan ska anses ha karaktären av ett beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol, eftersom ett sådant beslut är en viktig principfråga som rör den arbetssökandes rättssäkerhet i kontakten med Arbetsförmedlingen, se IAF:s rapport 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan s. 9 f. Detta synsätt utvecklas närmare i IAF:s rapport 2006:15." -


I 27 § anges att med avaktualisering avses att en sökande registreras som inte längre arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.Av 28 § framgår bl.a att Arbetsförmedlingen ska avaktualisera en arbetssökande som anmäler att han eller hon inte längre önskar få del av Arbetsförmedlingens service.

Vidare framgår att om Arbetsförmedlingen finner att det i andra fall kan finnas skäl att avaktualisera en arbetssökande ska Arbetsförmedlingen, innan en avaktualisering sker, med hjälp av AIS skicka en skriftlig förfrågan till den arbetssökande för att få besked om han eller hon önskar kvarstå som aktuell arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.


I augusti 2006 skickade AF ut tre (3) stycken förfrågningar i rad, vilka den sökande svarade JA på alla tre förfrågningarna.

 

- "I motsats till den ståndpunkt AMS därmed intagit menar IAF att starka skäl föreligger att betrakta arbetsförmedlingens avanmälan av arbetssökande som myndighetsutövning. Inte minst eftersom i förarbetena till förvaltningslagen myndighetsutövning beskrivs på ett sätt som väl motsvarar arbetsförmedlingens avanmälningsåtgärder.” -


- " Sammanfattningsvis talar enligt Justitiekanslerns uppfattning det mesta för att IAF:s ståndpunkt är riktig, alltså att Arbetsförmedlingens åtgärd att avanmäla en arbetssökande är att betrakta som en åtgärd ”vid myndighetsutövning”. Justitiekanslern utgår fortsättningsvis från att så är fallet." -

(19 februari 2009).

ANNONS
Av Christina - 27 februari 2011 22:20

   Strategbyråkrater använder ofta telefonen.

 

Förut hette byråkraterna BYRÅDIREKTÖR, numera heter de STRATEGER.

 

omg VAD MÅNGA SKATTEKRONOR det går åt till detta svenska storhetsvansinne.

Tar det aldrig slut?

 

Och, ni arbetslösa, VÄGRA att kalla er för kandidater eller konsulter eller aspiranter!

En arbetslös är en arbetsös, eller en jobblös, eller en anställningslös, eller en uppdragslös, eller en friställd, eller en övertalig.


http://www.expressen.se/ledare/siwe/1.2346245/malin-siwe-vem-behover-en-strategstrateg

ANNONS
Av Christina - 26 februari 2011 17:05

   Stjärntecken tvilling   :-)

 

"ne bis in idem"


Dubbel bestraffning och lagföring, ne bis in idem, ( se t.ex i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll artikel 4).

 

Ja, man kan bli utsatt för dubbel bestraffning i Sverige:

- 1).  Avanmäld på AF/ ej till förfogande = Inga statliga åtgärder, ingen jobbmatchning, ingen statlig ersättning för en arbetssökande (aktivitetsstöd) under 3 år. Se IAF rapport no 2006: 9.

En avanmälan från AF kunde överklagas till domstol först efter den 19 februari år 2009 enligt JK praxis.

Och samtidigt

- 2).  Inte ett helt EGT (ekonomisk grundtrygghet) utan endast Nöd-medel-pengar (50 kr/dag = 1.500 kr/ mån) från kommunen under 2 år (t.o.m. januari år 2009).

 

Både en statlig ej överklagbar avanmälan från AF, och kommunala nödmedel samtidigt biföll en Förvaltningsdomstol i Sverige i 2 st domslut. Fel lag (PuL) tillämpades dessutom i AF-målet.

 

Någon formell dokumentation över en formell samverkan mellan de båda myndigheterna fanns inte (trots en lagbunden skyldighet i SoL 4:4, sista stycket).

 

 

Samma sak har alltså prövats i två domstols-processer (ett statligt beslut och ett kommunalt beslut).

 

En grundläggande rättsstats– och rättssäkerhetsprincip är att ingen ska kunna dömas två gånger för samma sak.

Av Christina - 25 februari 2011 14:47

   En bränd lagbok.

 

Som ett brottsoffer träffade jag nyligen en äldre polis (kallas för kriminalinspektör).

Jag hade begärt att få komplettera en skriftlig anmälan muntligt.

Denne avvisade en medföljande stödperson, och som delvis var målsägande,(fel av polisen enligt reglerna).

Brottsoffret fick inte tala till punkt ("förhörsledaren" bestämmer).

Denne underrättar sedan en åklagare om målet.

Hur seriöst och objektivt blir t.ex. sådana fall?

 

De 2 st svenska "kondom-kvinnorna" (som tydligen var bekanta) i Assangefallet, vilka frivilligt bjuder in en i Sverige tillfälligt besökande man till sina sängar, gjorde en för många kvinnor obegriplig anmälan.

Groupies till en känd person?

-" A groupie is a person who seeks emotional and sexual intimacy with a musician or other celebrity " -.

Det positiva blev att rättssystemet i Sverige fick en plats på världskartan.

 

Hur många mål per år har Sverige i Europadomstolen med artikel 6.1 och 13 i EKMR som grund?

 

Poliser är inte jurister, och begriper därmed inte allt. Inte heller jurister begriper allt. De vet vad stöld är, vad inbrott är, vad rån är, vad våldtäkt är, vad mord är, vad fysisk misshandel är, men i övrigt är nog iaf poliser i stort sett blanka blad.

 

Jag har tidigare föreslagit en nyordning av rättssystemet i den här bloggen

(se länk).

http://fattiglappen.bloggplatsen.se/2011/02/04/4528224-nar-statens-anstallda-gor-fel/

 

Köp en T-shirt med texten: ”Viva la informaciķn".

http://www.realtid.se/ArticlePages/201102/25/20110225125836_Realtid952/20110225125836_Realtid952.dbp.asp


Vissa åklagardistrikt (t.ex. Solna) ansvarar för stora segregerade geografiska områden, och blir sannolikt avtrubbade.

Invandrare och rättssystemet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4343083


En rättvise-förmedling: http://rattviseformedlingen.se/tagged/r%C3%A4ttsv%C3%A4sende


Ett annat fall i Sverige: http://www.aftonbladet.se/nyheter/articl...er/article8031457.ab


Webb-TV: http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article8619355.ab


Åklagarregioner och åklagardistrikt. År 2005 som en enda myndighet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850492.HTM

Av Christina - 24 februari 2011 21:34

   Både blind och inte blind.

 

- "Julian A. slutade sitt anförande med att uppmana svenskar som sett bevis på felaktiga rättsprocesser att träda fram." -

 

Ja, Julian A., jag kan träda fram direkt.

 

Vad jag har fått uppleva:

- Jäv.

- Tillämpning av fel lag.

- Falska utsagor av de som kan förväntas vara sakkunniga, även dito jurister.

- Tjänstemän på lägre nivå vilka medvetet vilselett jurister.

- Att rättsväsendet är blint, d.v.s de har en bristande förmåga att ta till sig vad medborgare skriver.

- Att rättsväsendet inte är objektivt, de behandlar olika människor olika.

- Avslag på muntliga förhandlingar.

- Oseriösa och inkompetenta domslut.

- Dubbel bestraffning.

- Osanna uppgifter

. Förtigandet av väsentliga fakta (= ofullständiga uppgifter).

- Kränkande uppgifter.

- Mängder med olika regelbrott.

- Listan kan bli hur lång som helst.

 

När aktuell personal inte gör sitt jobb ordentligt då tar ärenden aldrig slut.

Och, när man påpekar felaktigheter, och blir en svensk whistleblower i rättssystemet, då kallas man i Sverige för "rättshaverist", och tjänstemännen ställer olika "diagnoser".

 

Det är inte så väldigt länge sedan som Sverige steriliserade epileptiker, lobotomerade människor, skrev "vetenskapliga" rapporter om rasbiologi, samt hade barnhemsbarn som plågades.

 

Överklaganderätten till Förvaltningsdomstolar kan läggas ned direkt. Det är inget som fungerar vare sig i praktiken eller i teorin.

Och, 40 % av domsluten i Tingsrätterna ändras i Hovrätterna. Detta speglar tydligt kvalitén på domsluten.

 

De svenska åldriga fritidspolitikerna som nämndemän i de svenska domstolarna är ett rent skämt.

 

Julian Assange vill inte komma tillbaka till Sverige någon fler gång. Han blev även nekad arbetstillstånd. Han skulle nämligen inte rensa grönsaker i en grillkiosk.

Andra utsatta vill lämna landet. Kanske kan vi få flyktingstatus p.g.a det befintliga rättsväsendet.

 

Chatt med Julian: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8620721.ab

 

För exakt 1 år sedan (Olika rättsprinciper):

http://fattiglappen.bloggplatsen.se/2010/02/24/2589744-lite-olika-rattsprinciper/


Fair trials? : http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1394756/Processen-en-forlust-for-alla.html


Metro: http://www.metro.se/nyheter/ask-borde-inse-fakta/Objkbj!48384/


Expressen: http://www.expressen.se/debatt/1.2334691/per-lindeberg-hog-tid-att-svenska-rattsrotan-blev-kand


Den röda stugan: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/sverigebilden-har-hamnat-pa-kant_5947713.svd

 

SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/assange-overlamnas-till-sverige_5965577.svd


DN: http://www.dn.se/nyheter/varlden/assange-utlamnas-till-sverige


Domslut: http://www.judiciary.gov.uk/media/judgments/2011/jud-authority-sweden-v-assange

Dokumentet: http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/jud-aut-sweden-v-assange-judgment.pdf

Av Christina - 23 februari 2011 17:18

Arbetslösa invandrare diskrimineras av F-kassan.

De diskrimineras sannolikt även av arbetsförmedlingen.

Jag går så långt att jag vill tro och säger att arbetslösa  diskrimineras överhuvudtaget  i Sverige.

 

Allra värst stigmatiserade är de arbetssökande med socialbidrag.

Barn i Tensta/Rinkeby/Kista och sportlov i vecka 9: http://www.dn.se/sthlm/m-lat-familjer-med-socialbidrag-tjana-extra-pengar

Ekonomisk stress: http://www.dn.se/resor/sportlov/sportlovstider-pressar-ekonomiskt-stressade 

 

Arbetsmarknadspolitiken har alltid varit viktig i Sverige, och när arbetslösheten blir hög, oavsett konjunkturläget, då blir det de arbetslösas fel.

Ŋ miljon jobb försvann på 90-talet, och sedan försvann jobb under IT-kraschen runt år 2002. Därefter har olika finanskriser inträffat, inkl. företag som flytt till låglöneländer, o.s.v

Sverige har och har haft en hög invandring, och jobben har inte räckt till alla.

 

28 % har utländsk härkomst inom fas 3 åtgärden.

Arbetsgivare visar upp ett särskilt motstånd mot sökande med konstiga namn, och så gör tydligen även myndigheter.


http://www.dn.se/nyheter/sverige/utlandsfodda-nekas-oftare-sjukpenning


Starta eget företag eller köpa ett företag (ca 150.000 företag kommer att vara till salu under de närmaste 10 åren): http://www.bokus.com/bok/9789178433490/tank-som-en-turk-om-du-vill-lyckas-i-sverige/

Av Christina - 22 februari 2011 11:40

  

 

3 miljarder skattekronor för Coaching.

 

8,5 miljoner har gått till företag UTAN F-skattsedel.

 

Den offentliga sektorn upphandlar tillsammans för 500 miljarder per år.

 

Statement: Vad hjälper coaching ? när jobben inte räcker till alla i Sverige?

 

Varför inte 3 miljarder till eget företagande? Till utbildning, lån och krediter?

 

Jag har en bekant (50+ år) som bott och jobbat i Sverige i 30 år, och nu slänger AF ut pengar på en språktest i svenska ???

 

BRA SvD! http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/healing-ger-inga-jobb_5964835.svd

 

Fiasko för coachers: DN http://www.dn.se/nyheter/sverige/fiasko-for-jobbcoacher

 

SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fiasko-for-jobbcoacher_5959491.svd

 

Arbetsförmedlingen kryddar resultatet:

http://www.nyhetskanalen.se/1.2020885/2011/02/22/arbetsformedlingen_kryddar_resultatet


EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN:

Ett privat seriöst coacherföretag (danskt aktiebolag), med fas 1 och fas 2 deltagare blandat i grupperna, ansåg själva att de hade ett dåligt resultat på utflödet. Däremot tyckte ett AF i Spånga att detta privata seriösa coachföretag hade ett bra resultat jämfört med den arbetsförmedlingen själv (vilket inte förvånar mig).

 

TIPS till TV4: Granska de LOTS-företag, inkl. deras underkonsulter, som AMS/AF nyligen har upphandlat till nyanlända invandrare till Sverige.

 

Oseriösa coachers: http://www.nyhetskanalen.se/1.2025184/2011/02/21/miljoner_till_foretag_utan_f_skattsedel


Förnedrande och utan resultat:  http://www.nyhetskanalen.se/1.2020891/2011/02/22/fornedrande_och_utan_resultat


Miljoner till företag UTAN F-skattsedel:

http://www.nyhetskanalen.se/1.2025184/2011/02/21/miljoner_till_foretag_utan_f_skattsedel


Presskonferens hos AF kl.: 13.00 den 22 februari 2011.

Kolla in live TV4-play: http://www.nyhetskanalen.se/1.2027026/2011/02/22/nyhetskanalen_sander_live_fran_arbetsformedlingen


En åldersdiskriminerad coacher: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.948486-arbetsformedlingen-anmald-till-do

Av Christina - 21 februari 2011 01:43

  

 

Tjänstemän och deras kommunikationskanalar för beslut . . .

 

Ju fler ju sämre soppa. AMS/AF:s organisation påminner om polisens organisation: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-blir-inte-battre

 

Beslut är myndighetsutövning.

Ett beslut ska vara daterat, skriftligt, motiverat, och undertecknat, inkl. den lagparagraf som beslutet tillämpas på.

Beslut kan vara gynnande eller missgynnande för medborgaren.

Beslut kan ha rättighetskaraktär eller skyldighetskaraktär.


Myndighetsutövning "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om: förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning, eller annat jämförbart förhållande".

Myndighetsutövningen kan vara felaktig och/eller försumlig (BrB 20:1).

 

Beslut levereras dock på olika sätt av de offentliga tjänstemännen.

AMS/AF har t. ex. 3 st olika roller (trebenta står säkert):

- myndighetsutövning

- kontroller

- service (platsförmedling, vägledning, beslut om program)

 

Beslut

En del tjänstemän tar sin telefon och ringer upp medborgaren.

En del tjänstemän använder e-mail.

En del tjänstemän postar ett brev enligt reglerna, men glömmer gärna att bifoga vissa till beslutet hörande dokument.

En del tjänstemän tar ett muntligt beslut vid skrivbordet under ett möte (med eller utan den sökande).

En del tjänstemän bakar in ett beslut i en handlingsplan. Sedan säger de att handlingsplanen inte går att överklaga.

 

Samtliga här ovan olika kommuniceringsätt av beslut är förbjudet enligt förvaltningslagen.

 

ALL myndighetsutövning, d.v.s.beslut som negativt drabbar den enskilde, är överklagbara till en förvaltningsdomstol, efter en av medborgaren först begärd intern omprövning hos myndigheten ifråga.

 

Arbetsförmedlingen är pigga på att avanmäla sökande = myndighetsutövning. Då används 2 st olika sätt (beroende på hur kunnig/okunnig och/eller illvillig förmedlaren är):

 

1) Avanmälan ā Fortsatt kodad 11 ā Till förfogande för arbetsmarknad

2) Avanmälan ā Byte till sökandekategori 14 ā Inte till förfogande.

 

Alternativ 2) innebär att du förs över till en annan kolumn sökande i statistiken, nämligen till gruppen "Övriga". Statistiken friseras på så sätt.

 

Båda alternativen ger en signal till din A-kassa, såvida inte förmedlaren har raderat uppgiften om vilken A-kassa du tillhör (koden 00 kan betyda vad som helst).

 

F-kassan kan gå in och läsa vilken kod du har, 11 eller 14 eller något tredje kod (JOB-åtgärden = kod 70). Om du t.ex. har kod 14 längre än 3 månader (avanmäld hos AF) blir din SGI nollad.

 

Med andra ord, arbetsförmedlarna är livsfarliga för din och din familjs ekonomi.

Begär att du varje kvartal får en kopia av din "sökandeblankett" (1 sida) från AMS/AF:s persondatabas AIS-systemet.

 

För båda avanmälan-alternativen ska det finnas dokumenterat i persondatabasen vilka villkor som gäller för att du ska bli påanmäld igen.

 

När du t.ex. studerar, är sjuk, eller är föräldraledig, har du ersättningar från andra källor, och kodas då 14 p.g.a dessa fakta. Övriga kodade 14 är det i många fall p.g.a. godtyckliga så kallade bedömningar av AF.

 

Koder i systemet: http://www.arbetsformedlingen.se/4.5673ff2e11fd0ca559b8000347738.html

 

OM du olyckligtvis har missat en överklagan-tid / försutten tid (3 veckor) till en domstol, kan du begära en resning av målet. Du kan begära en resning av mål även i andra fall:

För resning i förvaltningsmål finns bestämmelser i Regeringsformens 11 kap 11 § (RF), och i 37 b § förvaltningsprocesslagen (FpL).

Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande * finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

* T. ex. p.g.a.:

Jäv, fel lag har tillämpats, falska utsagor från någon sakkunnig, etc., etc.

 

Slutstationen för förvaltningsmål är Europadomstolen: http://kartbarn.blogspot.com/2009/05/centrum-for-rattvisa-har-granskat-jk.html

 

  

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se