Alla inlägg den 28 februari 2011

Av Christina - 28 februari 2011 18:33

  


AF:s avanmälningar

Ett tydligt och dokumenterat skäl ska finnas 

för ett byte av sökandekategorin 11 till 14, samt villkor inför ett byte tillbaka till koden 11 från koden 14. 

AMS/AF motiv och skäl i ett verkligt fall (sökanden avanmäld i nästan 3 år). Skrivet i oktober år 2008.

- Långtidsarbetslös

- Inte sjuk

- Inte mottaglig för AF service

- Sökandes förhållanden (?)

- Inte kommit till bokat besök, ett besök i januari år 2004*, och ett besök den 23 augusti 2006**.


*   Ett AF som fick skarp kritik av JO hösten år 2003.

**  AF bytte förmedlare utan att uppge motiv för detta.

 

Länsrättens motiv och skäl i samma fall:

Dom 18 mars 2009

-  Långtidsarbetslös.

-  Avbrutna privata studier med CSN-lån år 1995.

- Sjukskriven, uppräknade korta perioder år 2007--2008, p.g.a inflammationer.

 

Så registreras även: föräldralediga, sjukskrivna, studerande, yrkesfiskare, och EU/EES-sökande, d.v.s. dessa ingår i gruppen "Övriga" sökande, vilka inte ingår i den officiella statistiken över öppet arbetslösa i Sverige.

Under vecka 8 år 2011 var dessa "Övriga" 51.550 st.

 

En avanmälan via koden 14 innebär att en sökande endast är inskriven på AF, i övrigt existerar inte den sökande för AF. Då kan ju AF lika gärna avaktualisera den sökande.

 

Samtidigt innebär detta att AF överlåter försörjningen av den sökande till kommunerna.

Vad tycker kommunerna om det?

Det blir dyrt, såvida inte kommunerna enbart beviljar nödmedel, 1.500 kr/månad.

 

FO 2000:628

Av 23 § framgår att Arbetsförmedlingen inte ska lämna någon underrättelse till arbetslöshetskassan om det står klart att den sökande vid den tidpunkt då den händelse, som skulle kunna läggas till grund för en underrättelse, inte var berättigad till arbetslöshetsersättning, t.ex genom att vara avanmäld eller ha annan sökandekategorikod än 11, 21, 22 eller 23.


- "IAF:s uppfattning i frågan tycks vara att en avanmälan ska anses ha karaktären av ett beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol, eftersom ett sådant beslut är en viktig principfråga som rör den arbetssökandes rättssäkerhet i kontakten med Arbetsförmedlingen, se IAF:s rapport 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan s. 9 f. Detta synsätt utvecklas närmare i IAF:s rapport 2006:15." -


I 27 § anges att med avaktualisering avses att en sökande registreras som inte längre arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.Av 28 § framgår bl.a att Arbetsförmedlingen ska avaktualisera en arbetssökande som anmäler att han eller hon inte längre önskar få del av Arbetsförmedlingens service.

Vidare framgår att om Arbetsförmedlingen finner att det i andra fall kan finnas skäl att avaktualisera en arbetssökande ska Arbetsförmedlingen, innan en avaktualisering sker, med hjälp av AIS skicka en skriftlig förfrågan till den arbetssökande för att få besked om han eller hon önskar kvarstå som aktuell arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.


I augusti 2006 skickade AF ut tre (3) stycken förfrågningar i rad, vilka den sökande svarade JA på alla tre förfrågningarna.

 

- "I motsats till den ståndpunkt AMS därmed intagit menar IAF att starka skäl föreligger att betrakta arbetsförmedlingens avanmälan av arbetssökande som myndighetsutövning. Inte minst eftersom i förarbetena till förvaltningslagen myndighetsutövning beskrivs på ett sätt som väl motsvarar arbetsförmedlingens avanmälningsåtgärder.” -


- " Sammanfattningsvis talar enligt Justitiekanslerns uppfattning det mesta för att IAF:s ståndpunkt är riktig, alltså att Arbetsförmedlingens åtgärd att avanmäla en arbetssökande är att betrakta som en åtgärd ”vid myndighetsutövning”. Justitiekanslern utgår fortsättningsvis från att så är fallet." -

(19 februari 2009).

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se