Senaste inläggen

Av Christina - 17 oktober 2011 22:54

1) Den mördade 4-åringens familj i Ljungby har "utretts" sedan augusti månad av Socialtjänsten.

 

2) De 2 mördade pojkarnas familj i Sigtuna hade "utretts" i flera månader av Socialtjänsten.

 

Och ingenting händer.

 

Lägg ned denna kommunala verksamhet och överlåt den till friska handläggare inom Landstingen.

 

Den handläggning av ek.handläggare, vilka maskerar sig bakom titeln "socialsekreterare", är nog den sjukaste handläggning jag någonsin skådat i hela mitt liv. Och då har jag jobbat lääänge som handläggare inom statlig verksamhet.

 

Ingenting förvånar mig.

 

Lägg ned den kommunala verksamheten innan fler dör.

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-haller-presskonferens

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13795779.ab

 

http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2594439/ljungbybo-oro-i-hela-grannskapet

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisen-pojken-har-bragts-om-livet_6559363.svd

ANNONS
Av Christina - 15 oktober 2011 14:10

Naiva politiker . . .


ELISABETH SVANTESSON (M) skriver en debattartikel i dagens SvD.

Om arbetslösa kvinnor inom den svenska socialtjänsten.

 

Mina tankar går då direkt till Kommunallagens 2:a  kapitel paragraf 1 (KL 2:1), angående kommuners befogenheter och behörighet.

" . . . .  och ärenden som inte ska handhas enbart av staten" -

 

Politikerna har inte förstått att kommuner INTE släpper ifrån sig ärenden från sina skrivbord. De vill ju inte göra sig själva arbetslösa.

 

Själv kapades jag, som frisk äldre arbetssökande akademiker med en förbrukad A-kassa från AEA, av en kommundel inom Stockholms kommun, när jag ansökte om medel till spec. tandvård.

 

När tandvården äntligen skulle utföras, efter en lååång väntan på medel under drygt 2,5 år, så bokförde den kommunala ek.handläggaren mig i en klientgrupp bland långtidssjukskrivna, kriminella, psykfall, och motsvarande .

 

År 2003 skriver en annan ek.handläggare, underställd ovan gruppchef, i registret att: "beräknas inte få egna inkomster inom en överskådlig framtid" -.

 

Sedan vägrar de ett gruppbyte, och år 2008 skriver dessa ek-handläggare ett brev till fritidspolitikerna om att "hon är känd inom bistånd och arbete" -

 

Det hela slutar med att den statliga arbetsförmedlingen sommaren 2009 t.o.m. begär en fullmakt för info från kommundelen.

 

Ingen arbetssökande i Sverige ska behöva närma sig sådana kommunala handläggare.

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bortglomda-kvinnor-maste-ges-en-chans_6550407.svd

 

ANNONS
Av Christina - 14 oktober 2011 14:42

  Avanmälan från Af.

 

Av trafikkällorna (ofta från google) till min blogg ser jag att många är intresserade av information runt begreppet  avanmälningar hos arbetsförmedlingen.

Jag har skrivit om detta tidigare, och därför hamnar google-sökningarna ofta här i bloggen.

Och, det skadar förmodligen inte med en repetetion.

 

Före den 19 februari år 2009 kunde arbetsförmedlingen (Af) skylla alla avanmälningar på A-kassorna. Det ansågs att det var A-kassornas sak och beslut att utreda och besluta om avanmälningarna.

En avanmälan skulle signaleras från Af till en A-kassa samtidigt som avanmälan skulle meddelas till den sökande från Af.

Af hade bevisbördan för att meddelandet hade nått den sökande (således inte postverket).

 

Själv blev jag avanmäld hösten 2006 (ända fram till hösten 2009).

Frågan är dock vart avanmälan tar vägen för sökande vilka har förbrukat sin A-kassa, eller inte är medlem i en A-kassa, eller aldrig tidigare har haft en upparbetad A-kassa.

 

Jag blev avanmäld i slutet på augusti 2006 därför att jag inte önskade en ny förmedlare och därför inte heller besökte henne vid ett kallat möte.

Sedan blev jag avanmäld igen för 1 veckas sjukskrivning.

När F-kassan skulle göra en inkomstutredning i oktober hade jag enligt dem skatkoden 11, medan Af uppgav till Länsrätten och till JK hösten 2008 att jag hade skatkoden 14 hela hösten 2006 och framledes.

 

Några meddelanden från Af om att jag var avanmäld efter den 18 september 2006 och fortsättningsvis fick jag inte heller.

Det upptäckte jag från ett registerutdrag i december.

 

Avanmälningar kan alltså gå till litet hur som helst hos Af.

Bra att veta är däremot att from 19 februari 2009 (JK-beslut) bär Af ensam ansvaret för alla avanmälningar, och för utredningen och beslutet av en avanmälan.

En Af-avanmälan kan därför direkt överklagas till en Förvaltningsrätt och Förvaltningslagen (FL) ska då tillämpas.

 

Vad gäller A-kassornas beslut kan de också överklagas till en Förvaltningsrätt och då gäller och tillämpas ALF-lagen

 

* Trots då gällande riktlinjer beslöt Länsrätten i Stockholm i mars månad år 2009 om en Af-avanmälan och tillämpade då PuL-lagen.

JK följde felaktigt i Länsrättens spår, och JK tillämpade även PuL i december år 2009.

 

Noteras bör också att FÖRE år 2008 hade de olika Länsarbetsnämnderna sina egna regler avseende orsaker för en avanmälan hos Af.

 

Min egen permanenta avanmälan från Af bestod alltså av:

1. Kom ej till bokat besök hos en ny okänd förmedlare.

2. Sjukskriven i 1 vecka (kraftig förkylning).

3. Ej mottaglig för Af service. (?)

Eftersom jag förbrukat mina 300 dagar A-kassa från AEA och inte befann mig i någon Af-åtgärd så vet jag inte vart signalen kod 14 (= avanmäld) tog vägen i systemet.    :-)

 

* Numera år 2011 hänvisar JK (= statens och regeringens jurist)avseende myndigheters "bedömningar" till nedan ärende från år 2004, och beslutet är från år 2006: (PuL tillämpas inte).

http://jk.se/Beslut/Skadestandsarenden/2937-04-42.aspx  

:-)  :-)  :-)

Och nu korvstoppas även Förvaltningsrätten med detta JK-beslut.

Av Christina - 13 oktober 2011 11:33

  KONFLIKT.

FR eller TR eller JK eller Polis?


En kompetenskonflikt råder avseende PuL (1998:204)

mellan polismyndighet/allmän åklagare, Förvaltnings-domstolarna (FR), samt Tingsrätterna (TR) i Sverige.

 
Skadestånd utgår dels enligt Skadeståndslagen SkL

(1972:207), samt dels enligt PuL 48 § (1998:204) (skade-ståndsregeln).


 


Förvaltningsrätterna (FR) i Sverige utger inte skadestånd eller straff.

Myndigheter som bryter mot PuL  lyder under Förvaltningslagen (FL) (1986:223), och då särskilt FL 22 § samt FL 22 a §.

JK beslutar om skadestånd enligt bl.a PuL (JK:s gruppnummer 40 resp. 42), men JK bereder och beslutar icke om ärenden avseende kommunala ärenden.

JK:s skadeståndsbelopp är för övrigt under all kritik, om ens något utgår.

Hos polismyndigheter (inkl. en ev.  förundersökning) är PuL- ärenden mycket lågt prioriterade, inklusive att kunskapen om PuL är högst otillfredsställande låg.

Brottskod 4030, inkl. PuL 49 § (straffregeln).


Polisen hänvisar endast till Datainspektionen och inte till sig själva:
http://www.polisen.se/Jamtland/sv/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-relaterade-brott/Personuppgiftslagen/

Därmed återstår endast Tingsrätterna i Sverige i egenskap av rättsskipare avseende PuL, och då via stämningsansökningar (tvistemål).
Ytterst få mål och domslut avseende PuL existerar i Sverige, inklusive praxis.

 

Så ser verkligheten ut idag i Sverige avseende PuL.

 

Kompetenskonflikter inom Rättsväsendet kan vara positiva eller negativa (eller en blandning av detta som i PuL-fall).

Negativ betyder att ingen domstol är kompetent.

Positiv betyder att alla sorters domstolar är kompetenta. 


Av Christina - 13 oktober 2011 00:55

  BrB 20:1.


Myndigheter och repressalier . . .


Läste just i Tryckfrihetsförordningen (TF) om repressalier i samband med att uppgifter om myndigheter publiceras i tidningar/media eller i andra skrifter.

Skrifter kan då även vara beslut hos JO eller hos JK, skrifter vilka är allmänna offentliga handlingar.

 

Journalisten Alexandra Pascalidou's syster råkade illa ut en gång efter artiklar i METRO. Systern fick då inte ett jobb på en skola, (Rinkeby stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun).

 

Detsamma gäller för arbetssökande, vilka kan straffas av statliga arbetsförmedlingen och av kommuner/stadsdelar.

Detta rubriceras som tjänstefel enligt Brottsbalkens 20 kap 1 §.

 

Själv har jag råkat ut för repressalier från en finsk kommunal ek.handläggare  (S. S-H) efter en tidningsartikel. Artikeln + utskällning av kollegor blev för mycket för henne. Men, allt detta var befogat, för ett sådant helvete som hon hade ställt till med.

 

Repressalier kan få oerhörda konsekvenser, särskilt när dessa inte är direkt och omedelbart uppenbara för medborgaren, utan inbakade i ett datasystem.

Perdurerande brott är brott som anses pågå under hela den tid som ett tillstånd varar.

 

Här kommer litet lagtext som kan vara bra att ha:

TF (1949:105)


3 kap 4 §  En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med denna förordning.  

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1347).

 

1 kap. 1 § 3 st.

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

 

Polismyndigheten fungerar inte, särskilt inte när det gäller tjänstefel (BrB 20:1).

http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-regeringen-tar-ansvar-for-polisens-arbete

Av Christina - 11 oktober 2011 17:46

   50+ år.


57 % är 50 år och äldre av samtliga deltagare i fas 3 under v. 40 år 2011.

57 % är = 16.000 personer.

37 % av dessa 16.000 personer är 60 år och äldre (d.v.s. närmare 6.000 personer).

Vilket betyder att 63% är mellan 50-59 år.

Och, detta är enbart början då den så kallade fas 3-åtgärden startade år 2009.

Arbetsmarknaden (företag och myndigheter) pensionerar indirekt människor således vid 50 års ålder och högre (= den sociala fattigdomsdöden i bl. a. fas 3).

Det gör dock inte politikernas lagstiftade socialförsäkring (65 år eller 67 år vid full pension).

 

Ett alternativ till fas 3-åtgärden för 55+ år människor är då alla de Senior-pooler som nu finns i Sverige.

Man får ha en inkomst i fas 3.

Fas 3 anordnare konkurrerar alltså intäktsmässigt om denna äldre arbetskraft med dessa Senior-pooler.

Snedvriden konkurrens?

 

Anmäl Dig hos endera, eller hos alla dessa företag, då får Du e-mail med förslag på längre eller kortare avlönade uppdrag att sedan fritt välja emellan.

De kontakter som uppdragen ger kan i bästa fall resultera i en anställning.

Att hoppas på att fas 3-anordnare ska anställa är en ren och skär overklig dröm.

 

Fas 3-anordnare ska ha 1 anställd handledare per 20 deltagare. Undantag från den regeln ska dokumenteras hos Af.

50 deltagare innebär alltså 2,5 anställda handledare.

Anställda med nystartsbidrag eller med särskilt anställningsstöd från staten.

 

Villkoren ser mycket olika ut för den som är arbetslös:

1) den som tidigare har arbetat

2) den som tidigare har arbetat men inte varit medlem i en A-kassa

3) den som aldrig har arbetat

4) den som har varit sjukskriven och vill pröva ett annat yrke

5) den som har blivit arbetslös i samband med en sjukskrivning

6) den som blivit sjukskriven under sin arbetslöshet.

 

Även om behovet är detsamma för individen – ekonomisk grundtrygghet och stöd att komma tillbaka – gäller olika ersättningsnivåer och möjligheter att få hjälp,

 

Barn och äldre utnyttjas i Sverige.

Skolbarn drar t.ex. in pengar till idrottsklubbar och därmed till olika grossister av olika produkter. En marknad som också har svällt.

 


http://www.veterankraft.se/

 

  

http://www.veteranpoolen.se/

tel: 020-350 355

 


http://55plussare.se eller http://senior-kraft.se

 

 

http://www.seniorkompetent.se


Manpower har också en Seniorpool:

http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?NodeRef=55332&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se

Av Christina - 9 oktober 2011 19:06

 

 

Håkan Juholt berättade aldrig att hans sambo tidigare dömts för bedrägeri.

Kaka söker maka?

4 RoK som en "övernattningslägenhet"?

 

Vi lever i ett kunskapssamhälle, och jag tycker inte att Juholt signalerar kunskap.

Det finns de som istället för F. Reinfeldt önskar A. Borg som statsminister därför att denne senare verkar kunnigare.

 

Varför inte passa på nu och byta till rätt partiledare för (s)?

Kanske Mikael Damberg?

 

En moralisk kompass saknas hos politiker, inkl. en avsaknad av kontroller hos den administrativa personalen:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-s-ledare-ska-bekampa-rofferi_6541069.svd

 

För partiets bästa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppet-s-krav-om-avgang_6542843.svd

 

Slarv i Ryssland: http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/10/valberedningen-varnades-for-juholt/

 

Stödet förlorat: http://www.dn.se/nyheter/politik/stodet-for-juholt-har-mer-an-halverats

  

Andra skandaler: http://www.dn.se/nyheter/politik/toppolitiker-i-skandaler

 

 

Av Christina - 8 oktober 2011 11:00

  Krokiga trappor.

 

Lyssnade på GW Persson på TV4, och intervjun om hans nya bok.

Det talades om "kartonger med pengar" som trillade in i samband med boken Grisfesten.

Klassresor i Sverige definieras inte sällan just med pengar. 


Under perioden 1940-, 50, och 60-talet började allt fler svenskar plugga på universitet, och det ansågs då som en eventuell början på en klassresa.

Idag på 2000-talet talas det fortfarande om att ungdomar ska fortsätta plugga efter gymnasiet.

 

Jag undrar då:

VEM ska sitta i kassan på Konsum? Och VEM ska meka med bilar? VEM ska gräva Citytunneln? Och VEM ska jobba med RUT och ROT?

VEM ska jobba på arbetsförmedlingen?

 

Nu tjänar ju sopgubbar mer i lön än lärare i Sverige, och handlar det då om pengar så är det sopgubbarna som gjort en klassresa.

 

Själv är jag akademiker och levt på 50 kr/dag under 2 år under min arbetslöshet, efter beslut av klassresenärer (en del invandrade från Finland) inom Stockholms kommun. 

Detta kanske skulle ge "kartonger med pengar" i bokform.

 

Den boken ska enbart delvis bli en självbiografi sedan år 1995, och med titeln: - "En fysisk person som är i livet, PuL 3 §" -, eller

-"Brottskod 4030" -, med undertiteln "Ett domslut över det svenska rättsväsendet".

 

Hur illa myndigheter sköter sina respektive uppgifter ska man ändå kunna kräva att åtminstone det svenska rättsväsendet fungerar.


Det svenska folkhemmet = Miljonprogramområden, en stooor offentlig sektor, klassresor, pryl- och penninggalna människor, och Svinalängor.

 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/persson-gar-rakt-pa-sak_6524464.svd

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se