Alla inlägg den 21 februari 2011

Av Christina - 21 februari 2011 01:43

  

 

Tjänstemän och deras kommunikationskanalar för beslut . . .

 

Ju fler ju sämre soppa. AMS/AF:s organisation påminner om polisens organisation: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-blir-inte-battre

 

Beslut är myndighetsutövning.

Ett beslut ska vara daterat, skriftligt, motiverat, och undertecknat, inkl. den lagparagraf som beslutet tillämpas på.

Beslut kan vara gynnande eller missgynnande för medborgaren.

Beslut kan ha rättighetskaraktär eller skyldighetskaraktär.


Myndighetsutövning "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om: förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning, eller annat jämförbart förhållande".

Myndighetsutövningen kan vara felaktig och/eller försumlig (BrB 20:1).

 

Beslut levereras dock på olika sätt av de offentliga tjänstemännen.

AMS/AF har t. ex. 3 st olika roller (trebenta står säkert):

- myndighetsutövning

- kontroller

- service (platsförmedling, vägledning, beslut om program)

 

Beslut

En del tjänstemän tar sin telefon och ringer upp medborgaren.

En del tjänstemän använder e-mail.

En del tjänstemän postar ett brev enligt reglerna, men glömmer gärna att bifoga vissa till beslutet hörande dokument.

En del tjänstemän tar ett muntligt beslut vid skrivbordet under ett möte (med eller utan den sökande).

En del tjänstemän bakar in ett beslut i en handlingsplan. Sedan säger de att handlingsplanen inte går att överklaga.

 

Samtliga här ovan olika kommuniceringsätt av beslut är förbjudet enligt förvaltningslagen.

 

ALL myndighetsutövning, d.v.s.beslut som negativt drabbar den enskilde, är överklagbara till en förvaltningsdomstol, efter en av medborgaren först begärd intern omprövning hos myndigheten ifråga.

 

Arbetsförmedlingen är pigga på att avanmäla sökande = myndighetsutövning. Då används 2 st olika sätt (beroende på hur kunnig/okunnig och/eller illvillig förmedlaren är):

 

1) Avanmälan ā Fortsatt kodad 11 ā Till förfogande för arbetsmarknad

2) Avanmälan ā Byte till sökandekategori 14 ā Inte till förfogande.

 

Alternativ 2) innebär att du förs över till en annan kolumn sökande i statistiken, nämligen till gruppen "Övriga". Statistiken friseras på så sätt.

 

Båda alternativen ger en signal till din A-kassa, såvida inte förmedlaren har raderat uppgiften om vilken A-kassa du tillhör (koden 00 kan betyda vad som helst).

 

F-kassan kan gå in och läsa vilken kod du har, 11 eller 14 eller något tredje kod (JOB-åtgärden = kod 70). Om du t.ex. har kod 14 längre än 3 månader (avanmäld hos AF) blir din SGI nollad.

 

Med andra ord, arbetsförmedlarna är livsfarliga för din och din familjs ekonomi.

Begär att du varje kvartal får en kopia av din "sökandeblankett" (1 sida) från AMS/AF:s persondatabas AIS-systemet.

 

För båda avanmälan-alternativen ska det finnas dokumenterat i persondatabasen vilka villkor som gäller för att du ska bli påanmäld igen.

 

När du t.ex. studerar, är sjuk, eller är föräldraledig, har du ersättningar från andra källor, och kodas då 14 p.g.a dessa fakta. Övriga kodade 14 är det i många fall p.g.a. godtyckliga så kallade bedömningar av AF.

 

Koder i systemet: http://www.arbetsformedlingen.se/4.5673ff2e11fd0ca559b8000347738.html

 

OM du olyckligtvis har missat en överklagan-tid / försutten tid (3 veckor) till en domstol, kan du begära en resning av målet. Du kan begära en resning av mål även i andra fall:

För resning i förvaltningsmål finns bestämmelser i Regeringsformens 11 kap 11 § (RF), och i 37 b § förvaltningsprocesslagen (FpL).

Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande * finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

* T. ex. p.g.a.:

Jäv, fel lag har tillämpats, falska utsagor från någon sakkunnig, etc., etc.

 

Slutstationen för förvaltningsmål är Europadomstolen: http://kartbarn.blogspot.com/2009/05/centrum-for-rattvisa-har-granskat-jk.html

 

  

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se