Alla inlägg den 24 februari 2010

Av Christina - 24 februari 2010 07:45

Rättsfakta (vad är relevant) ---> Rättsregler (dispositiva eller tvångslagar) ---> Rättsföljd (straff).

 

Juridiska dicipliner:

Offentlig rätt = Statsrätten (och folkrätten) + Förvaltningsrätten + Processrätten.

Straffrätt = Påföljder.

Civilrätt =  Rättsregler för fysiska och juridiska personer.

 

Kommunikationsprincipen
Kommunikation innebär att myndigheten skall underrätta den enskilde om de uppgifter som tillförts ärendet eller målet av andra än denne själv.


Partsinsynprincipen
Med partsinsyn menas att den enskilde har laglig rätt att under ärendets eller målets gång ta del av de uppgifter och handlingar som har tillförts dennes ärende eller mål.


Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen innebär att myndigheters maktutövning måste ha stöd i lagstiftningen och följa lagarna samt andra föreskrifter som har stöd i lagstiftningen. Beslut med stöd av lag. 
Den offentliga makten utövas under lagarna
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Lagar ska vara tydliga. Inget straff utan brott.

 

Proportionalitetsprincipen.

Proportionen mellan brott och straff.


Självständighetsprincipen
Självständighetsprincipen säger att myndigheter är skyldiga att fatta beslut självständigt, och på eget ansvar, i ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild eller tillämpning av lag.
Objektivitetsprincipen
Objektivitetsprincipen innebär att beslut bara får grundas på sådana omständigheter som enligt gällande författningar skall beaktas. Det är ett krav på att ovidkommande hänsyn inte får påverka utgången i ärendet. Med detta menas att man ska följa lagen och inte lägga in egna värderingar eller ta hänsyn till omständigheter som inte lagen reglerar.


Likhetsprincipen
Likhetsprincipen är en fortsättning på objektivitetsprincipen och säger att lika fall skall behandlas lika. Det finns ett krav på konsekvens i beslutsfattandet. Domstolarna och myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.


Offentlighetsprincipen
Innebär att man har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. För att en handling skall vara allmän krävs att det är en myndighet som förvarar den.


Officialprincipen
Innebär att rätten skall se till att ett mål blir ordentligt utrett.

 

Analogislut.

En lag används som en annan lag.

_______________________________________


Samtycke är en så kallad ansvarsfrihetsgrund, det vill säga en gärning, som i juridisk mening annars skulle ha varit straffbar, kan medföra ansvarsfrihet genom att parterna har agerat i samtycke.

Bestämmelsen finns i Brottsbalken 24 kap 7 §.


Grund för ansvarsfrihet resp. brott

24 kap 7 § En gärning som någon begår, med samtycke från den mot vilken den riktas, utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. Lag (1994:458).

______________________________________________


EKMR ---> Regeringsformen ---> TF + YGL + SU ---> SFS ---> Olika myndigheters FS

______________________________________________


ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se