Alla inlägg den 7 februari 2010

Av Christina - 7 februari 2010 15:19

Arbetsförmedlingen åldersdiskriminerar:

http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Stamningsansokan-Arbetsformedlingen/


Arbetsförmedlingen kollade upp coacher.

Logglistor var bevis:

http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/jo_undersoeker_om_sekretessen_blivit_kraenkt


Kränkningar:

I praxis har det ansetts att en allvarlig kränkning inte kan uppskattas till ett lägre belopp än 5000 kr.

Vidare kan en person som utsatts för brott ha rätt till personskadeersättning för sveda och värk (skadeståndslagen 5:2).


http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1693


Ang. åldersdiskriminering:

http://www.realtid.se/ArticlePages/200505/10/20050510145616_Realtid058/20050510145616_Realtid058.dbp.asp

ANNONS
Av Christina - 7 februari 2010 12:00

.

Under Januari månad år 2010 besökte 1.700 unika personer denna blogg.

En majoritet kom hit via Google.


Det betyder att jag skriver om saker som drabbar många arbetssökande.

Jag gör därför nu en kort sammanfattning av Google sökningarna  här:


Kommuners godtyckliga och olika avslagsformuleringar och Arbetsförmedlingens godtyckliga avanmälningar påverkar mycket starkt de arbetssökande individernas försörjning inkl. deras familjer.

Handläggarna kan vara kända eller för dig okända.

__________________________________________________


- Vilken myndighet är huvudman för arbetssökande?

Svar: Af

- De sökande som förbrukat sin a-kassa är under alla förhållanden inte kommunens målgrupp.

- Arbetsförmedlingens ek. ersättning under aktiviteter är beskattade och pensionsgrundande (SFS 1996:1100).

- Kommunens ek. ersättning är på existensminimum (obeskattat) SoL 4:1.

 

 1 a) Kommunen

Krav på undertecknat samtycke (sekretessbrytande) innan  / före aktivitet ā nödmedel avslag enligt SoL 4:1.

 

OMFORMULERAT TILL :  ---> 


1 b) Kommunen

Deltar inte i aktivitet ā nödmedel avslag enligt SoL 4:1


2. Länsstyrelsen (Lst)

Inget samtycke (sekretessbrytande) till att fullfölja en utredning ā nödmedel avslag enligt SoL 4:1.

 

Detta ovan från Lst betyder att vissa kommuner / vissa kommundelar anser att Kommunal Arbetssökarverksamhet = Utredning. Se not *.

 

Tillåten samverkan mellan en Kommun och Af :

FvL 6 §, FvL 7 §, SFS 2000:628 § 2, SFS 2000:634 § 5, SoL 2:6, SoL 3:5, SoL 4:4 sista stycket, SoL 11:11a. 

 

Rätten för sökande att få ta del av uppgifter i ärende: FvL 16 §.

Rätten för sökande att få ta del av registrerade uppgifter: PuL 26 §.

Vid begäran om utlämnande av dokument vänder man sig direkt till Kammarrätten.

Vid nekande vid begäran om personregisterutdrag vänder man sig direkt till Datainspektionen.


Sekretess inom Socialtjänstens område.

Det råder stark sekretess för personliga uppgifter inom socialtjänsten.

Utdrag ur Sekretesslag (1980:100) , SekrL.

7 kap     Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden.

4 §. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde  eller någon honom närstående lider men.

 

Sekretesslagen utgör inget hinder mot sådant samarbete i enskilda ärenden. Däremot krävs som regel samtycke från den enskilde.

En av huvudprinciperna i socialtjänstlagen är att insatser skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde.

 


6 § Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om uppgiften.


7 § Sådana bestämmelser, som avser överföring av sekretess från en myndighet till en annan, tillämpas även när person som avses i 6 § lämnar uppgift till annan myndighet utan att han därvid företräder den myndighet till vilken han är knuten.

 

Arbetsförmedlingens sekretess:

SekrL 7 kap 10 §.

Bestämmelsen innebär att merparten av uppgifter om enskilda arbetssökande vid arbetsförmedlingen är sekretessbelagda som huvudregel.

Det är bara om det står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att det skadar den enskilde eller dennes anhöriga som uppgifterna är offentliga. Beslut är dock alltid offentliga.

Att den enskilde kan samtycka till offentliggörande framgår av 14 kap 4 § sekretesslagen. Det är också klart att uppgifter som annars är sekretessbelagda kan behöva lämnas ut till en arbetsgivare om förmedlingen skall kunna sköta sitt arbete (se 1 kap 5 § sekretesslagen). Förmedlingen måste dock vara ytterst noggrann med att inte lämna ut uppgifter som kan skada den arbetssökande.

I tveksamma fall bör förmedlingen ta kontakt med den arbetssökande och ta reda på dennes inställning.

 

Risker vid Samverkan (enligt Socialstyrelsen):

- brukarens integritet kan åsidosättas
- myndigheterna kan få mer (eller oriktig felaktig) information än nödvändigt
- myndighetsövertaget blir starkare
- brukare kan ha svårt att överklaga gemensamma beslut


not *  En SoL 4:1 utredning bör innefatta följande :


Relevanta och korrekta bakgrundsfakta
• Aktuell situation
• Bedömning
• Förslag till beslut
• Kommunikation med klienten
Förvaltningslagen (FvL) 9, 14 o 17 §§ har iakttagits (detta innebär att handläggare och klienten har tillsammans gått igenom utredningen).
• Ev. bilagor
• Datum o underskrift från handläggare samt sektionschef
• Information till klienten om rätten att närvara vid socialnämndens sammanträde (företrädesrätt), samt rätten till tolk (FvL 8 §).


3. Länsrätten

Står inte till arbetsmarknadens förfogande - Deltar inte i aktivitet ā avslag enligt SoL 4:1

I hur många månader? Proportionen “brott” och straff? EKMR.


4. Kammarrätten och Regeringsrätten

Inget prövningstillstånd.5. Arbetsförmedlingen (Af)

Avanmäld - Kodad 14 - Står inte till arbetsmarknadens förfogande -

Kan påverka rätten till förmåner, ersättningar och stöd som andra myndigheter beslutar om. (AMSFS 2007:20).

Saknar motsvarighet i andra lagar hos "de andra myndigheterna".

 

I hur många månader? Proportionen “brott” och straff? EKMR.


Avanmälan = En Af-handläggning som enligt JK kan ge skadestånd (beslut februari 2009). Handläggningen är alltså inte en "administrativ åtgärd" utan myndighetsutövning enligt Förvaltningslagens terminologi. 

Kod 14 i AMS persondatasystem = Felaktiga ej upprättade personuppgifter i persondatabaser ger skadestånd (PuL 48 §).

__________________________________________________
OBSERVERA: Att JO handlägger inte Skadeståndsärenden, det gör däremot JK och/eller Tingsrätter.
Välj Tingsrätten direkt då JK normaltid för handläggning är runt 1,5 år. Först därefter kan du överklaga JK beslut till Tingsrätten.
JK har enbart en "pappershantering", inga muntliga förhandlingar, och inga vittnen.
 
ANNONS
Av Christina - 7 februari 2010 09:47

Citat:

 - "Som landshövding Kristina Alsér från Växjö uttryckte det:

I Kronobergs län finns det 7800 arbetslösa och 300 lediga jobb. Då räcker inte matchning. Ökat företagande är enda hoppet. " -


Vad säger då landets övriga landshövdingar?

Och, vad säger AMS GD och hennes 10 000 förmedlare och alla upphandlade privata coacher?


Ska en Ŋ miljon arbetssökande in i Fas 3 i JOB?

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se